starten


starten
- {to begin (began,begun) bắt đầu, mở đầu, khởi đầu, bắt đầu nói - {to commence} trúng tuyển, đỗ - {to go (went,gone) đi, đi đến, đi tới, thành, thành ra, hoá thành, trôi qua, trôi đi, chết, tiêu tan, chấm dứt, mất hết, yếu đi, chạy, điểm đánh, nổ, ở vào tình trạng, sống trong tình trạng... - làm theo, hành động theo, hành động phù hợp với, xét theo, đổ, sụp, gãy, vỡ nợ, phá sản, diễn ra, xảy ra, tiếp diễn, tiến hành, diễn biến, kết quả, đang lưu hành, đặt để, kê, để vừa vào, vừa với, có chỗ - đủ chỗ, hợp với, xứng với, thích hợp với, nói năng, cư xử, làm đến mức là, trả, tiêu vào, bán, thuộc về, được biết, được thừa nhận, truyền đi, nói, truyền miệng, hợp nhịp điệu, phổ theo, đánh, ra, đặt - {to launch} hạ thuỷ, ném, phóng, quăng, liệng, mở, phát động, giáng, ban bố, khai trương, đưa ta, giới thiệu ra, bắt đầu dấn vào, lao vào - {to start} giật mình, rời ra, long ra, làm bắt đầu, khiến phải, ra hiệu xuất phát, khởi động, khêu, gây, nêu ra, làm tách ra, làm rời ra, làm long ra, giúp đỡ, nâng đỡ, đuổi ra khỏi hang, startle = starten (Programm) {to open}+ = starten (Flugzeug) {to hop off}+ = starten (Computer) {to boot}+ = starten [von] (Flugzeug) {to take off [from]}+ = erneut starten {to respawn}+

Deutsch-Vietnamesisch Wörterbuch. 2015.

Synonyme:

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Starten — Starten …   Deutsch Wörterbuch

 • starten — V. (Grundstufe) einen Ort fliegend verlassen Synonyme: abfliegen, abheben Beispiel: Die Rakete ist gestartet. starten V. (Grundstufe) an einem sportlichen Kampf teilnehmen Synonym: antreten Beispiel: Er startete bei einem Marathon. Kollokation:… …   Extremes Deutsch

 • starten — [Basiswortschatz (Rating 1 1500)] Auch: • Start • abheben • abschießen • anfangen • beginnen (mit) • …   Deutsch Wörterbuch

 • starten — starten, startet, startete, ist gestartet Die Maschine ist pünktlich gestartet …   Deutsch-Test für Zuwanderer

 • starten — etwas in Angriff nehmen (umgangssprachlich); den Arsch hochkriegen (derb); den ersten Schritt machen; in die Gänge kommen (umgangssprachlich); in die Hufe kommen (umgangssprachlich); einsetzen; einleiten; einsteigen ( …   Universal-Lexikon

 • starten — stạr·ten; startete, hat / ist gestartet; [Vi] (ist) 1 jemand/ etwas startet ein Flugzeug, eine Rakete bzw. deren Besatzung verlässt den Boden und steigt in die Luft ↔ jemand / etwas landet 2 (für etwas) starten an einem Rennen teilnehmen: für… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • starten — stạr|ten 〈V.〉 1. eine Fortbewegung beginnen a) bei einem Rennen, Wettkampf ablaufen, abfahren, abschwimmen, abspringen b) abfliegen (Flugzeug) c) 〈umg.〉 abreisen (bes. mit dem Auto) 2. etwas starten beginnen lassen a) in Bewegung setzen; ein… …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

 • starten — 1. a) anpfeifen, den Startschuss geben, eröffnen. b) loslaufen, lospreschen, losrennen; (Sport): abkommen, ablaufen. c) am Start sein, sich beteiligen, dabei sein, mitmachen, teilnehmen; (ugs.): mit von der Partie sein; (landsch.): mittun;… …   Das Wörterbuch der Synonyme

 • Starten — This is an English locational surname which originates from the village of Stareton in the county of Warwickshire. Recorded in several spellings including Starten, Startin, Startine, and Starton, the name is now found in most parts of England.… …   Surnames reference

 • starten — Start »Ablauf‹stelle›, Abfahrt, Abflug, Absprung; Beginn, Anfang«: Das Fremdwort wurde im 19. Jh. aus gleichbed. engl. start entlehnt. Das zugrunde liegende Verb engl. to start »fortstürzen, auffahren, losgehen, ablaufen; beginnen usw.«, das mit… …   Das Herkunftswörterbuch

 • stárten — in štárten tna o prid. (ȃ) nanašajoč se na start: startna hitrost / startni blok opornik, od katerega se odrine tekmovalec na začetku tekalne proge; startni kamen manjši kvader s poševno zgornjo ploskvijo ob robu plavalnega bazena za startanje;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika